Obchodní podmínky

1) Základní údaje

Dodavatel:
Provozní adresa
František Pokorný
Čechova 1431
290 01 Poděbrady

Fakturační adresa
František Pokorný
Dr. Beneše 251
290 01 Poděbrady
tel.: (+420) 325 614 430
tel.: (+420) 325 610 942
fax: (+420) 325 610 941
e-mail: info@pokorny-vodomery.cz

IČ: 40067572
DIČ: CZ5910100185
Na emaily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 12 hodin, nejdéle však do 1 dne.

Adresy servisních míst:
Aktuální adresy servisních míst jednotlivých výrobců sdělíme na požádání.

2) Objednávka zboží

 • Seznam zboží na stránkách www.pokorny-vodomery.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.
 • K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.
 • Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží.
 • Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.
 • Zrušení objednávky
  Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.
 • Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

3) Zaslání zboží

 • U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem.
  Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení označené jako "konečné potvrzení objednávky" či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.
 • Dodací lhůta
  Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 1-7 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.
 • Způsob dopravy
  Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Doprava bude zajištěna zásilkovou společností PPL. Zákazníkovy je účtována cena 110 Kč za dopravu na území české republiky. Dodavatel si vyhrazuje změnit cenu za dopravu v případě že hmotnost zásilky bude vyšší než více 30 kg. Cena bude počítána dle aktuálního ceníku společnosti PPL.
 • Způsob uhrazení ceny za zboží
  Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit osobně v kontaktním místě dodavatele, dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby, nebo poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem.
 • Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad.
 • Převzetí zboží
  Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.
 • Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.
 • Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.
 • Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem
  Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

4) Osobní odběr zboží

 • Zboží je zákazníkovi na kontaktním místě rezervování po dobu 3 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží. Zákazník má právo si zboží na kontaktním místě před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout. Vyzvednutí zboží na kontaktním místě je možné pouze po předchozí domluvě mezi zákazníkem a dodavatelem.
 • V případě osobního odběru zboží na kontaktním místě se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

5) Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

 • Záruční doba a záruční list
  Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.
 • Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.
 • Reklamace
  V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.
 • Postup reklamace
  Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě František Pokorný zašle dodavateli vyplněný formulář s popisem závady a záručním listem. Do dvou pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu.
 • Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).
 • Vyřízení reklamace
  Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

6) Odstoupení od smlouvy

 • Právo zákazníka na odstoupení
  Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.
 • Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V takovémto případě se zákazník zavazuje uhradit firmě František Pokorný storno poplatek ve výši 200Kč, který slouží k pokrytí nákladů spojených se stornem objednávky.
 • Právo dodavatele na odstoupení
  Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.
 • Postup v případě odstoupení od smlouvy
  Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění ponížené o 200 Kč jako stornopoplatek.
 • Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu info@pokorny-vodomery.cz nebo písemně na kontaktním místě. Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží.
 • Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Zboží zaslané zpět dodavateli musí být v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů včetně dokladu o koupi).
 • V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.
 • Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího po podpisu dobropisu.

7) Nevyzvednutí objednaného zboží

 • V případě, že kupující nevyzvedne zásilku již odeslanou, která se následně vrátí zpět prodejci jako nevyzvednutá/odmítnutá/vrácená z důvodu neznámé adresy, je kupující povinnen prodávajícímu uhradit veškeré náklady (poštovné a balné) spojené se zasláním zásilky objednanou kupujícím, včetně manipulačního poplatku ve výši 100kč. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů), nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl..

8) Ochrana osobních údajů spotřebitele

 • Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.
 • Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.
 • Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.
 • Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info@pokorny-vodomery.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

9) Závěrečná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.
  Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách František Pokorný stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

Přiložené soubory